Lexikon

1 - 8 / 8 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
in situ remediáció

szennyezett környezeti elemek és/vagy fázisok remediációjának az a módja, amely a szennyezett talaj, felszín alatti víz, talajgáz, felszíni víz és üledék kezelését eredeti helyén, kitermelés nélkül oldja meg. Az in situ remediáció a technológiát, a műveleteket, a szükséges berendezéseket a szennyezett környezeti elembe/fázisba helyezi bele. A reaktorokban vagy tartályokban folyó technológiákkal összehasonlítva az in situ remediációnál az alkalmazott művelet hatótávolsága jelenti a kezelt térfogatot, a határoló elemekkel nem rendelkező "reaktor" határát. Az in situ remediáció alkalmazhat fizikai, kémiai, biológiai és ökológiai módszereket valamint ezek célszerű kombinációit. A in situ remediáció alapulhat a szennyezőanyag mobilizációján vagy immobilizációján. A talaj in situ remediációját pl. gyakran kapcsolják a talajvíz és/vagy a talajgáz ex situ remediációjával. Az in situ remediáció tervezéséhez a szennyezőanyag és a környezeti elem jellemzőinek ismeretén kívül technológiai kísérleti eredmények is szükségesek.
1. A legenyhébb in situ remediáció a környezeti elem öngyógyító aktivitásának támogatása pl. levegőztetéssel vagy a tápanyagellátás javításával.
2. Az levegőztetés a felszíni víz és az üledék, a bioventilláció a talaj mikroflórájának működési feltételeit javítja.
3. A hőmérséklet in situ növelése a mikroorganizmusok biodegradációs aktivitásának növelésén kívül a szennyezőanyagok mobilizálódását párolgás, deszorpció is elősegíti.
4. A felszín alatti víz áramlásának irányába épített felszín alatti kezelőberendezések, un. reaktív falak az oldott szennyezőanyag típusától függően fizikai, kémiai vagy biológiai in situ remediációt egyaránt jelenthetnek.
5. Mélyebb rétegekben elhelyezkedő szennyezőanyag fizikai-kémiai immobilizálása, pl stabilizálása injektálással bejuttatott szilárdítóanyag segítségével, pl. cementtej, bentonit, stb. történhet.
6. Mélyebb rétegekben elhelyezkedő szennyezőanyag fizikai módszerrel történő mobilizálására magas hőmérsékletet vagy rádióhullámokat alkalmaznak, a mélybe süllyesztett elektródák segítségével.
7. Mélyebb rétegek kémiai kezelése pl. oxidáló- vagy redukálószer beinjektálásával oldható meg.
8. Mélyebb rétegekben elhelyezkedő veszélyes anyag a talaj vagy az üledék szilikátjainak megolvasztásával - vitrifikáció - immobilizációt fémek vagy mobilizációt jelenthet szerves szennyezőanyagok pirolízise.
Az in situ műveleteket speciális víznyerő, vákuum, kezelő és levegőztető kutak, szivattyúk, drénrendszerek, perforált csövek/csőrendszerek, injektorok, szondák, elektródák segítségével hajtjuk végre a felszín alatt, illetve árkokkal vagy aknákkal tesszük hozzáférhetővé a felszín alatti réteget. Az in situ remediáció előnyei: a felszín minimális bolygatásával jár, a terület in situ remediációsorán is használható, az 1-4. módszerek nagy kiterjedésű területekre is alkalmazhatóak, költségük viszonylag kicsi, a talaj élővilágával kíméletesek. Az 5-8. módszer kis mennyiségű mélységi szennyeződés kezelésére alkalmas a felette lévő nem szennyezett talaj- ill. üledékréteg kitermelése nélkül. Az in situ remediáció hátrányai: maradék szennyezettséggel és a munkálatok során fokozott kockázattal kell számolni, hiszen a szennyezett környezeti elem/fázis nincs izolálva a nem szennyezett környezettől.lásd még remediáció, remediációs technológiák, talajkezelés, talaj remediáció, talajkezelés iszapfázisban

in situ talajkezelés

szennyezett talaj kitermelés nélküli, eredeti helyén történő kezelése. in situ talajkezelési technológia alkalmazásakor a kezelendő talajtérfogatot minden irányban nyitott reaktorként kezelve tervezzük és biztosítjuk a technológiai paramétereket a talaj belsejében. Az álló szilárd fázis tulajdonságaiból adódó gradiensekre és a természetes inhomogenitásokra a tervezés és működtetés során tekintettel kell lennünk. A talajkezelés célja a talaj meggyógyítása, remediálása, ami azt jelenti, hogy a szennyezettségből adódó kockázatot elfogadható szintre csökkentjük, tehát nem tisztítjuk meg tökéletesen. A kockázat elfogadható mértéke a terület használatától és érzékenységétől függ. Minden terület egyedi, ezért minden talajkezelési megoldás egyedi. A technológia, ill. a technológiaegyüttes kiválasztása a terület és a szennyezőanyag jellemzői és a jövőbeni területhasználat ismeretében történik. A kiviteli szintű tervezést technológiai kísérleteknek kell megelőzniük. A kockázatcsökkentés alapulhat a szennyezőanyag mobilizációján eltávolítás vagy immobilizációján rögzítés, stabilizálás, esetleg izolálás, melyek eredményeképpen a szennyezőanyag káros hatását nem tudja kifejteni, mert vagy eltűnik, vagy minden szempontból hozzáférhetetlenné válik. Mind a mobilizálás, mind az immobilizálás történhet fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai eljárással. A talaj három fázisú rendszer, ezért a szilárd fázis, a folyadék fázis rétegvíz, talajvíz és a gázfázis talajgáz, talajgőz kezelése a szennyezettség szerint párhuzamosan, vagy több, egymást követő lépcsőben történik. in situ talajkezeléshez gyakran párosítanak ex situ talajvíz, és/vagy talajgáz kezelést. in situ talajkezelés előnyei: nincs kitermelési, szállítási költség kiterjedt területekre is alkalmazható és a terület a kezelés alatt is használható. Hátrányai: maradék szennyeződés mindig van, biológiai módszer esetén nagy az időigény. Legelterjedtebb in situ talajkezelési technológiák: biológiai módszerek: természetes bioremediáció, aktivált bioremediáció, bioventilláció, fitoremediáció; fizikai-kémiai technológiák: talajgázelszívás, sztrippelés, talajmosás, fizikai stabilizáció szilárdítás, kémiai stabilizáció; termikus eljárások: alacsony hőmérsékletű termikus deszorpció,vitrifikáció.

in situ talajmosás

in situ talajkezelési technológiák alapját képező eljáráscsoport, melynek során vizet, vizes oldatokat, felületaktív anyagot, víztől eltérő oldószert vagy más, a szennyezőanyagot mobilizáló szert juttatnak közvetlen injektálással vagy kutakon keresztül a talajba illetve a talajvízbe. Az injektálás gyakran a talajvízszint megemelését eredményezi, s ezzel az injektált víz, illetve a talajvízszint eléri a szennyezett talajszintet akkor is, ha a szennyezettség a telítetlen zónában helyezkedik el. A beinjektált víz, a benne oldott szerek és a kimosott szennyezőanyag együtt kerül begyűjtésre és kezelésre, pl. kiszivattyúzás után, felszíni reaktorban, szokványos szennyvíztisztitási eljárásokkal.

in situ termikus talajkezelés
in situ, eredeti helyzetben, helyben

a környezetvédelemben leggyakrabban két esetben használt kifejezés:
1. in situ remediáció: szennyezett környezeti elemek és fázisok remediálásával kapcsolatban arra a módszerre utal, mellyel a talajvizet, talajt, felszíni vizet vagy üledéket kitermelés nélkül, eredeti helyén kezeljük, vagyis a kezelési, remediációs technológiát a vízbe, a talajba vagy az üledékbe helyezzük bele, illetve a kezelendő térfogatot a technológiai műveletEK számára kutakkal, aknákkal vagy árkokkal tesszük hozzáférhetővé;
2. in situ mérés vagy monitoring: szennyezett területek állapotfelmérése és monitorozása céljából a helyszínen végzett mérések, megfigyelések.

kvázi reaktor in situ talajkezeléshez

a talajremediáció reaktorszemléletű megközelítésében az in situ talakzelési technológiákat a reaktoros technológiákhoz hasonlóan tárgyaljuk, azzal a különbséggel, hogy a kvázi-reaktor határai nem falak, hanem a talajba helyezett műveletek hatóköre által megszabottak. Kevés kivétellel a legtöbb talajremediációs technológia alternatívaként megoldható minde ex situ, mind in situ módon, és a műveletek nagy része is azonos módon oldható meg
1. talajgázzal in situ és ex situ végezhető műveletek: levegőbevezetés, levegőinjektálás, levegőelszívás, talajszellőztetés ventilláció;
2. Vizes fázissal mind in situ, mind ex situ végezhető műveletek: víz felszínre szivattyúzása, folyadékinjektálás, elszivárogtatás, recirkuláltatás, telítetlen talaj elárasztása. talajvízzel csak in situ végezhető műveletek: talajvízszint-csökkentés depresszió biztosítása, talajvízszint-növelés, talajvízbe levegő bevezetés és szétoszlatás, talajvíz in situ kezelése kútban vagy aktív fallal, víz felszíni kezelése levegőztetés, porlasztás, melegítés, ioncsere, stb. az in situ technológiáknál jellemző.
talaj szilárd fázisával in situ és ex situ is végezhető műveletek: talaj fellazítása, szilárd talajból zagykészítés, talajhomogenizálás, talajmosás, hőkezelés, hőátadási műveletek, elektrokinetikus kezelés, deszorpció, szilárdítás. talaj és üledékek kitermelése után alkalmazható műveletek: szilárd talajok és zagyok szállítása, szilárd fázis szemcseméret szerinti frakcionálása,, szilárd fázis mosása, extrakciója, ioncsere, szorpció-deszorpció, centifugálás, víztelenítés, stb.
Egyéb műveletek mind ex situ, mind in situ kivitelben: tápanyagadagolás, vízoldható adalékanyagok talajba juttatása vízben oldás, adszorpció, vízben szuszpendált anyagok talajba juttatása szuszpendálás, talaj szűrő hatása, hőmérséklet beállítása, hőmérséklet tervezett növelése a talaj belsejében meleg levegővel, gőzzel, rádiófrekvenciával, pH beállítás, izolálás, lehatárolás, aktív és passzív résfalak beépítése.

talaj in situ átmosása
talaj in situ mosása