Lexikon

1 - 29 / 29 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
zagy

nagy diszperzitásfokú szuszpenzió. Átmenet a durva diszperz és a kolloid rendszer között, állandóság és lassú ülepedés jellemzi. A zagyok zavarosak, üledékük iszapos jellegű. A környezetben nagy állandóságú, finom szuszpenziók a felszíni és felszín alatti vizekben keletkeznek úgy, hogy a talaj és az üledék szilárd fázisának finom frakciója feliszapolódik. A zagyok szuszpendáltanyag-tartalmának mennyisége és minősége, elsősorban agyag- és humusztartalma, fontos tényezők a környezetbe kikerülő vegyi anyagok, a szennyezőanyagok megkötése szempontjából. A zagyok ülepítésével a szilárd fázis elválasztható a folyadéktól.

zagyreaktorban történő biológiai kezelés

lásd iszapreaktorok.

zagyreaktorban történő talajkezelés

zagyreaktorban a talajt előzetesen nedvesíteni, illetve vízben szuszpendálni kell. Zagyreaktorban kezelést gyakran megelőzi a talaj vizes mosása és a durva, nem szennyezett frakció eltávolítása. A finom, szennyezett frakciót iszapnak is nevezik és emiatt a technológiát iszapreaktorban vagy iszapfrakcióban történő talaj vagy üledékkezelésnek. Üledékek kezelése közvetlenül kotrás és előkezelés után történhet.
A zagyreaktor előnyei, hogy homogenitást és intenzív kezelést biztosíthatunk a keveréssel, levegőztetéssel, injektálási és mintavételi lehetőséggel felszerelt reaktorokban. Ezek az előnyök, a biztonság és a homogén minőség kompenzálhatja a többletköltségeket.
Zagyreaktorban történhet fizikai, kémiai és biológiai kezelés. Fizikai kezelés a keverés, szitálás, osztályozás, ülepítés, flotálás, sztrippelés. A kémiai kezelések széles skálája valósulhat meg iszapreaktorban, így oxidáció, redukció, vagy bármilyen más kémiai reakció, vizes, savas, lúgos vagy szerves oldószeres extrakció, stb. Biológiai kezelés esetén aerob vagy anaerob körülmények mellett dogozhatunk. Az iszapreaktor aerob körülmények, vagyis megfelelő oldott oxigén koncentráció melletti működtetése többletköltségekkel jár, viszont anoxikus körülmények között általában lassúbb a biodegradáció, bár az is optimálható és intenzifikálható. A teljesen anaerob körülmények biztosítása esetleg speciális reaktort igényelhet. A biodegradáción vagy más biológiai átalakításon alapuló zagyreaktoros kezelés tervezésekor figyelembe kell venni a szennyezőanyag, mennyiségét és minőségét, a biológiai átalakítás anyagcsereútjait, a mikróbaműködéshez optimális körülmények biztosításának technológiai lehetőségeit, az időigényt és a költségeket. Lásd még iszapreaktorok.

zaj

kellemetlen, vagy zavaró hang. Megítélése szubjektív. A zaj egyidős az emberrel: a hírnököt bejelentő kürtszó, a sikeres vadászatot hírül adó halihó felébresztette az udvar népét, vagy az őrségben elfáradt katonát. Az ókori filozófusok, költők gondolatai között gyakran szerepel az alkotáshoz elengedhetetlen csend iránti vágy. Azonos zajhatásra az egyes emberek az egyéni érzékenységüktől és megszokásaiktól függően különféleképpen reagálnak, de függhetnek a terhelésnek kitett személynek éppen folytatott tevékenységétől, egyéni érzékenységétől, pihent vagy fáradt állapotától. Egy valami azonban jellemző: az érintettet sosem a saját, mindig a más zaja zavarja.

Zaj fajtái:

  • aerodinamikai zaj
  • levegőben terjedő zaj
  • háttérzaj
  • impulzus-szerű, vagy lökésszerű zaj
  • megszakitásos zaj
  • gördüléses zaj
  • állandó zaj
  • szerkezeti zaj
zaj egészségre gyakorolt hatása

a zaj emberi egészségre gyakorolt káros hatása elsősorban halláscsökkenést, a hallás elvesztését és más fiziológiai hatásokat jelenthet, például az egyensúlyszerv megbetegedéseit, fűlzúgást, stb.

zaj hatásterülete

a létesítmény (környezeti zajforrás) zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az a vonal, ahol a vizsgált létesítmény még „észlelhető”. Meghatározásának módjáról a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § rendelkezik.

Forrás: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

zaj megítélési szint (LAM)

a vizsgált zajforrás egyenértékű A-hangnyomásszintjéből korrekciós tényezőkkel számított, a teljes megítélési időre vonatkoztatott érték, amelynek mértékegysége: dB,

Forrás: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

zajkibocsátási határérték

a környezetvédelmi hatóság (területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség, vagy a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője) által határozatban, az a zajforrás üzemeltetője részére kiadott egyedi határérték, amely a környezeti zajterhelési határérték teljesülését célozza. Minden olyan üzemi, vagy szabadidős zajforrásnak, amelynek a hatásterületén (észlelhetőségének területén) található zajtól védendő terület, épület, vagy helyiség, zajkibocsátási határértékkel kell rendelkeznie. E határértéknek kell a zajforrás üzemeltetőjének megfelelnie.

Forrás: www.akuzaj.hu

zajmentes technológia

a zajt kibocsátó technológia, tevékenység összes levegőn és szerkezeten keresztül terjedő, zajt okozó rezgéseinek megszüntetése "csendes" alkatrészek és technológiák alkalmazásával, illetve szigeteléssel.

zajmérő műszer

olyan műszer, amely általában a hangnyomásszint, a súlyozott hangnyomásszint, vagy a sávszintek mérésére alkalmas. Az integráló zajmérő alkalmas a vizsgált zaj adott időtartamra vonatkozó egyenértékű hangnyomásszintjének meghatározására.

Forrás: MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatározások. Zaj

zajszint

a hangtér valamely pontjának zajára jellemző mennyiség. Jele: L , vagy L p . A zajforrást csak akkor jellemzi, ha megadják a zajforrás távolságát a mérési ponttól.

Forrás: www.akuzaj.hu

zajteljesítményszint

a zajforrást jellemző mennyiség. Jele: L W , vagy LP . Az index nagybetű, mert a kis betűs index másfajta mennyiség (a hangnyomásszint) jelölésében szerepel. A zajteljesítményszint a zajforrástól ismert távolságban mért zajszintből számítható. Mértékegysége a decibel.

Forrás: www.akuzaj.hu

zajterhelési határérték

rendeletben előírt, megengedett egyenértékű hangnyomásszint, amelynek leggyakrabban a zajtól védendő homlokzat előtt, vagy épületek helyiségeiben, illetve a munkahelyeken kell teljesülni. A környezeti zajterhelési határértékek kiválasztása a településrendezési terv területi besorolásán alapul.

Forrás: www.akuzaj.hu

zajtérkép

a zaj valamely jellemző mennyiségének ábrázolása alaprajzon, vagy térképen.

Forrás: MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatározások. Zaj

zajtól fokozottan védett terület

a szabadban eltöltött csendes pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas közterület, amelyre fokozott zajvédelmi követelmények érvényesek.

Forrás: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

zajtól védendő (védett) épület, helyiség

kórtermek és betegszobák,tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek és hálóhelyiségek bölcsődékben, óvodákban,lakószobák lakóépületekben,lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben,étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben,szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei,éttermek, eszpresszók,kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek.

Forrás: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

zajtól védendő (védett) terület

a településrendezési terv szerinti (lakó-, üdülő-, vegyes terület, különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és temetők területei, zöldterület [közkert, közpark],gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el;)

Forrás: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

zajtól védendő homlokzat

zajtól védendő helyiségek ablakait magába foglaló épülethomlokzatot jelent. A környezeti zajt a nyílászáróval rendelkező védendő homlokzat előtt kell mérni, ezzel elismerve a jogot az ablakok

Forrás: www.akuzaj.hu

zajtól védendő terület

a településrendezési terv szerinti (lakó-, üdülő-, vegyes terület, különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és temetők területei, zöldterület [közkert, közpark],gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el;)

Forrás: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

zajvizsgálat

olyan komplex zajvizsgálat, amely magába foglalja a zajmérést, zajértékelést és az akusztikai számítások alapján készített elemzést.

Forrás: www.akuzaj.hu

zárt légtér

a környezet részben vagy egészben fizikailag határolt része.,munkahely, lakás stb. légtere.
Forrás: MSZ 21460/1–1988

zárványkomplex

olyan komplex, amelyben az egyik anyag (gazda) üregében vagy kristályrácsában kialakuló alagutakban vagy csatornákban egy másik anyag (vendég) molekulái helyezkednek el. Nincs kovalens kémiai kötés a gazda és a vendégmolekula között, inkább másodlagos van der walls erők tartják össze. Ha a gazdamolekulában, mint egy csapdában bezárva van a vendégmolekula, klatrátról, zárványkomplexről beszélünk. (Forrás: IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 2. kiadás, 1997) A környezeti kockázatcsökkentésben a zárványkomplex-képzést a szennyezőanyagok szelektív elkülönítésére használjuk, pl. zeolitokat toxikus fémek kivonására talajvízből, ciklodextrineket a talaj szerves szennyezőanyagai oldékonyságának, biológiai hozzáférhetőségének növelésére (lásd: "sugar flushing" technológia, ciklodextrin Technológia).

zengő (hang)tér


a hangforrástól távolabbi részben a visszaverődött hang túlsúlyban van a közvetlen hanghoz képest

Forrás: Walz Géza:Zaj- és rezgésvédelem. Budapest Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.2008

zeolit A

detergensként alkalmazott kristályos nátrium alumínium szilikát, a természetben előforduló agyagásványokhoz hasonló szerkezetű, módosított szilikát. Számottevő környezeti kockázattal nem rendelkező, környezetazonos anyag, mosószeradalékként, nedvesítőszerként, emulzióstabilizátorként jól alkalmazható. Csatornákban kisebb mérvű kirakódást okozhat. szennyvíztisztítókban 2/3 része a homokfogóban kiülepszik, a finomabb frakció a lebegőanyaggal együtt mozog. A környezetbe kikerülve kisebb átalakulás után vagy változatlan formában az agyagásványokhoz hasonló módon, a környezet szilárd frakcióinak építőkövévé válhat. Toxicitást nem mutat sem vízi sem szárazföldi ökoszisztéma-tagokra. Felszíni vizek sziliciumtartalmát kismértékben növelheti, de ez 0,1 mg/l értékig nem befolyásolja a kovamoszatok szaporodását.

zéró kibocsátású technológia
zoobenthos
zselatin

a zselatin egy gélformájú állati fehérje, melyet állati bőr és csontok kollagénjének forró vizes kioldásával nyernek.

A zselatint kiterjedten használják a különféle iparok, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, a kozmetikai iparok, a fotóipar, fotoemulziók készítésére, a fémfinomítás, a műanyagipar és a papíripar.

ZVI

ZVI=Zero Valent Iron, helyesen fém vas (Fe0), vagy elemi vas. Könnyen oxidálódik, miközben a reakciópartnert redukálja. Egy sor szennyezőanyaggal szennyezett talaj remediálására alkalmas. Elsősorban reaktív résfalak (PRB) töltésére alkalmazták szennyezett talajvizek , elsősorban klórozott szénhidrogénekkel, valamint szervetlen szennyezőanyagokkal szennyezett vizek reduktív kezelésére, de újabban nano-részecskék formájában in situ talajkezelésre is használják. Elsősorban pontszerű szennyezőforrások és csóvák kezelésére alkalmasak nagy fajlagos felületük és viszonylag egyszerű bejuttathatóságuk miatt. A nano-részecskék bejuttatása meglévő víznyerő vagy figyelőkutakon keresztül is megoldható. Elsősorban klórozott szénhidrogének, peszticidek, szervetlen anionok és fémek kezelésére alkalmazták sikerrel. Nem alkalmazhatóak nagy aromás gyűrűk reduktív bontására, melyhez túl gyenge az elemi vas redukálóképessége. A nano-vas bejuttatása agyagásványtartalmú zagyokkal vagy olajos emulzió formájában a leghatékonyabb. Legismertebb formái: nano-méretű ZVI (NZVI), mikroméretű ZVI (MZVI), emulgeált ZVI (EZVI) és két fémet tartalmazó, azaz bimetál ZVI (BNZVI) palládium, platina, ezüst, réz vagy nikkel felhasználásával. A vas nanorészecskéket poliakrilsav vagy más vízoldható polielektrolit hordozóra kötve nagymértékben megnövelhető a nano-vas talajban történő szabad mozgása, terjedése. Elérhető, hogy a NZVI gyakorlatilag a talajvízzel együtt mozogjon.

zzzzz

Sárga: szmektit
Világosdrapp: illit szmektittel vagy illit, szmektit, klorit, vermikulit keverék
Sötétdrapp: illit, klorit és szmektit keverék
Világosbarna: illit vagy illit, klorit, kaolinit keverék
Sötétbarna: tőzeg és kotu.