Lexikon

51 - 60 / 60 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
lipofil

&pattern

zsírban oldható, zsírokban, olajokban jól nedvesedő anyagok. Ugyanezek vízben rosszul oldódnak, rosszul nedvesednek, ezért hidrofóbak. A környezetünkbe kikerülő veszélyes szerves anyagok lipofilitását oktanol-víz megoszlási hányadosukkal jellemezhetjük. A lipofil molekulák környezetbeni viselkedésére általában jellemző az immobilis forma, a környezeti elemek szilárd fázisának szerves frakcióján való abszorpció, élő szervezetekben való bioakkumuláció és a biodegradációval szembeni ellenállás. Ez azt jelenti, hogy a lipofil molekulák környezeti kockázata főként a szilárd fázisokban talaj, üledék nagy, a felszíni és felszín alatti vizekben kisebb. Élő szervezetek membránjaihoz kötődve vagy zsírszövetében raktározódva a táplálékláncban egymást követő trofikus szintek élőlényeiben biomagnifikációra hajlamosak.

liter

térfogategység. Átváltásához szüksgées váltószámokat a táblázat tartalmazza:

literbushel0.028 377 59
literköbláb0.035 314 67
literköbhüvelyk61.023 74
literköbméter0.001
literköbyard0.001 307 95
literdeciliter0.1
literszáraz pint1.816 166
literszáraz quart0.908 082 98
litergallon0.264 172 052
litergill (USA)8.453 506
literfolyadék uncia33.814 02
literfolyadék pint2.113 376
literfolyadék quart1.056 688 2
litermilliliter1,000
literpeck0.113 510 4
litoszféra

a litoszféra a Föld külső, a kéregből és a legfelső köpenyből álló, szilárd, merev kőzetburka, amely a köpeny asztenoszféra nevű, képlékeny részén úszik. A litoszféra szokásos vastagsága 70–150 km: az óceánok alatt vékonyabb, a kontinensek alatt vastagabb. A litoszféra nem egységes héj, hanem több, különböző méretű kőzetlemezekből, litoszféralemezből áll. Ezek mozgásának természetével és okaival foglalkozik a lemeztektonika. Hét nagy kőzetlemez különböztethető meg a Föld felszínén, melyek egymáshoz és a Föld forgástengelyéhez képest is állandó mozgásban vannak: Észak-amerikai-, Dél-amerikai-, Eurázsiai-, Afrikai-, Indiai-Ausztráliai-, Pacifikus- és Antarktiszi-lemez és több kisebb (Karibi-, Cocos-, Scotia-, Adriai-, Égei-, Arab-, Iráni-, Nazca-, Fülöp-lemez). Két típusú litoszféra létezik: 1) óceáni litoszféralemez, mely az óceáni kőzetlemezekkel kapcsolatos, 2) kontinentális litoszféralemez, mely a kontinentális kőzetlemezekkel kapcsolatos. A litoszféralemezek nagyobb része tartalmaz óceáni és szárazföldi kéregrészt is (pl. Eurázsiai-, Afrikai-, Amerikai-lemezek stb.), a Pacifikus-, a Fülöp-, a Cocos- és a Nazca-lemezek csak óceáni kéregből állnak. A litoszféralemezek a lemeztektonikát mozgásban tartó erők hatására felmorzsolódnak, szemben az asztenoszférával, mely jóval képlékenyebb és plasztikusan deformálódik. A lemezek a lemezszegélyek mentén érintkeznek egymással és ezeken a vonalakon olyan geológiai jelenségek tapasztalhatóak, mint a földrengések, a hegységképződés, a vulkáni tevékenység, illetve az óceáni árkok kialakulása. A világ aktív vulkánjainak többsége lemezszegélyeknél helyezkedik el, leghíresebb csoportjuk a csendes-óceáni lemez Tűzgyűrűje. A lemezszegélyeknek háromféle fő típusa létezik, aszerint, hogy a két találkozó lemez mozgása egymáshoz képest milyen: 1) Súrlódó vagy konzervatív szegély, amikor a lemezszegélyek egymással párhuzamosan mozognak, gyakran összesúrlódva. Példa erre a kaliforniai Szent András törésvonal; 2) Divergens vagy konstruktív szegély, amikor a két lemez egymástól távolodva sodródik. Köztük magma tör föl, hegységeket létrehozva. Ilyen például a Közép-atlanti törés; 3) Konvergens vagy destruktív szegély (vagy aktív szegély), amikor a két lemez egymás felé sodródik, szubdukciós zónát létrehozva (amikor az egyik lemez a másik alá bukik), vagy kontinensütközést (ha két kontinentális kéreglemez találkozik). A súrlódás és az alábukó kőzettömeg felmelegedése következtében a vulkáni tevékenység ilyen szegélyek esetében szinte kivétel nélkül jelen van. Ilyen szegélyen alakult ki a dél-amerikai Andok hegység. Kontinentális lemezütközésre példa Eurázsia és a Dekkán-pajzs ütközése, aminek hatására a Himalája felgyűrődése folyik.

LLE

Liquid/Liquid Extraction, magyarul folyadék/folyadék extrakció, olyan mintaelőkészítési technika, melynek során egyik oldószerből (általában vizes oldatból) egy másik, az első oldószerrel nem elegyedő oldószerbe (általában szerves oldatba) oldjuk át a vizsgálandó komponenseket, melyeket azután a második oldat megfelelő tisztítása, koncentrálása után analizálunk.

LOAEL

angolul Lowest Observed Adverse Effect Level, azaz az a legkisebb tesztelt anyagmennyiség (dózis), mely még nem okozott megfigyelhető káros hatást a tesztorganizmuson vagy az emberen.

LOD

az analitikai módszer kimutatási határa (Limit Of Detection), az a legkisebb koncentráció vagy tömeg, amelynél az értékes jel a szokásos zajoktól biztonságosan megkülönböztethető, tehát a vizsgálandó komponensnek az a legkisebb mennyisége vagy koncentrációja, amelynél a mérési módszerrel a komponenst tartalmazó minta adott valószínűséggel megkülönböztethető a vak (az adott komponenst nem tartalmazó) mintától. (Forrás: ISO 11843-1. Capability of detection. Part 1: Terms and definitions. ISO, Geneve, 1997) A szokásos zaj mellett az értékes jel akkor ismerhető fel biztonsággal, ha a jel a zaj legalább háromszorosa. Nyomelemzés esetén fontos az LOD ismerete, vagy abban az esetben, ha törvényi szabályozás írja elő, hogy egy komponens nem lehet kimutatható a mintában (pl. élelmiszer, gyógyszer szermaradvány-tartalma).

LOEC

az a legkisebb vegyi anyag koncentráció, amelynek hatása már megfigyelhető egy élőlény tesztorganizmus hosszú távú kitettsége esetén, pl. krónikus toxicitási tesztben. Analóg kifejezés a dózisokkal dolgozó toxikológiában a LOEL Lowest Observed Effects Level az a legkisebb dózis, melynek hatása már megfigyelhető. A NOEC és a LOEC egymással összefügg, általában:
NOEC = LOEC / 2
A MATC a LOEC és NOEC érték átlagaként számítható:
MATC = NOEC + LOEC / 2

lombhullató fa
LOQ

az analitikai módszer alsó meghatározási határa (Limit Of Quantification), az a koncentráció, amely még a kívánt pontossággal és helyességgel meghatározható. A meghatározási határ kiszámításához a pontosság és a helyesség elfogadható szintjét is meg kell adni, melyek értéke az elemzés céljától függ. Az LOQ-t lehet a vak (a mérendő komponenst nem tartalmazó minta) mérésének szórásértékéből (standard deviáció) és a kalibrációs görbe meredekségéből számítani. Sokszor a zajszint tízszeresének veszik.

lösz

&search

A lösz szél által szállított porból keletkező, sárga, likacsos, törmelékes üledékes kőzet. agyagtartalmának köszönhetően nagyon jó termőtalajt ad. A lösz eolikusan (szél által) szállított aleuritből (kőzetliszt) keletkezik diagenezissel (kőzettéválás). Az eolikus eredetű szemcsékhez más eredetű anyag is települhet, ill. keveredhet. Az uralkodó (45-60%) aleurit mellett homokot és agyagot is tartalmaz. A lösz színe szürkéssárga, fakósárga. Általában rétegzetlen, jellegzetes szerkezete és formája van. Szemcséit mészkéreg vonja be, a szemcsék hézagos összetapadása következtében porózus. Mésztartalma jelentős (10–30%), tömegesebb kiválása esetén helyenként meszes konkréciók (löszbabák) képződnek. A lösz elnevezés a Rajna-melléki népies német Löss or Löß "laza" jelentésű szóból származik. Nálunk a nép sárga földnek nevezi. A lösz alapanyaga lehet glaciális, illetve nem glaciális eredetű. A glaciális lösz a Pleisztocén időszakban a száraz hideg klímán az ős folyóvölgyekből származó eolikusan szállított kőzetliszt szemcsenagyságú üledék. A nem glaciális eredetű eolikus lösz alapanyagának eredete sivatagi homok, dűnéket alkotó finom homok vagy/és vulkáni hamu. A lösz termékeny talajt ad. Magyarország felszínének mintegy harmadát glaciális eredetű lösz borítja. Vastagsága a Dunántúl délkeleti részén elérheti a 60 métert is. Jellemző, hogy függőleges falakban áll meg, nagyon jó vertikális állósága van. Látványos löszfalakat találunk Dunaújvárosban és Balatonkarattyán.