Lexikon

1 - 50 / 85 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
P-mondatok

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet a GHS-sel () harmonizált osztályozást és címkézést alkalmaz a vegyi anyagokra. A CLP rendelet által előírt veszélyt jelző és annak megelőzésére figyelmet felhívó mondatok felváltották a DSD (Dangerous Sunstance Directive = Veszélyes anyag direktíva, 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv) által használt R-mondatokat.

A GHS figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatain kívül kötelezővé teszi a vegyi anyag pontos nevének, szerkezetének és gyártójának feltüntetését, valamint a megfelelő figyelmeztető piktogramokat is.

Az óvíntézkedésre vonatkozó mondatok az alkábbiak:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P220 Ruhától/…/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.

P221 Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.

P222 Nem érintkezhet levegővel.

P223 Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkező esetben heves reakció és belobbanás fordulhat elő.

P230 …-val/-vel nedvesítve tartandó.

P231 nert gázban használandó.

P232 Nedvességtől védendő.

P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.

P234 Az eredeti edényben tartandó.

P235 Hűvös helyen tartandó.

P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.

P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó.

P242 Szikramentes eszközök használandók.

P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

P244 A nyomáscsökkentő szelepeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

P250 Tilos csiszolásnak/ütésnek/…/súrlódásnak kitenni.

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P263 A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.

P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

P282 Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező.

P283 Tűz-/lángálló/-késleltető ruházat viselése kötelező.

P284 Légzésvédelem használata kötelező.

P285 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.

P231 + P232 Inert gázban használandó. Nedvességtől védendő.

P235 + P410 Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő.

P301 LENYELÉS ESETÉN:

P302 HA BÕRRE KERÜL:

P303 HA BÕRRE (vagy hajra) KERÜL:

P304 BELÉLEGZÉS ESETÉN:

P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

P306 HA RUHÁRA KERÜL:

P307 Expozíció esetén:

P308 Expozíció vagy annak gyanúja esetén:

P309 Expozíció vagy rosszullét esetén:

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P311 Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P313 Orvosi ellátást kell kérni.

P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

P315 Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

P320 Sürgős szakellátás szükséges (lásd … a címkén).

P321 Szakellátás (lásd … a címkén).

P322 Különleges intézkedések (lásd … a címkén).

P330 A szájat ki kell öblíteni.

P331 TILOS hánytatni.

P332 Bőrirritáció esetén:

P333 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:

P334 Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.

P335 A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.

P336 A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. Tilos az érintett terület dörzsölése.

P337 Ha a szemirritáció nem múlik el:

P338 Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P340 Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P341 Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P342 Légzési problémák esetén:

P350 Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.

P351 Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.

P352 Lemosás bő szappanos vízzel.

P353 A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P360 A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

P361 Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.

P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.

P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

P370 Tűz esetén:

P371 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén:

P372 Tűz esetén robbanásveszély.

P373 TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt.

P374 Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.

P375 A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

P376 Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

P377 Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

P378 Az oltáshoz … használandó.

P380 A területet ki kell üríteni.

P381 Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.

P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P302 + P334 HA BÕRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.

P302 + P350 HA BÕRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.

P302 + P352 HA BÕRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P303 + P361 + P353 HA BÕRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi

testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P304 + P341 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P306 + P360 HA RUHÁRA KERÜL: A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

P307 + P311 Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P309 + P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P335 + P334 A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P342 + P311 Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P370 + P376 Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

P370 + P378 Tűz esetén: az oltáshoz …használandó.

P370 + P380 Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet.

P370 + P380 + P375 Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

P371 + P380 + P375 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

P401 Tárolás: … .

P402 Száraz helyen tárolandó.

P403 Jól szellőző helyen tárolandó.

P404 Zárt edényben tárolandó.

P405 Elzárva tárolandó.

P406 Saválló/saválló bélésű … edényben tárolandó.

P407 A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni.

P410 Napfénytől védendő.

P411 A tárolási hőmérséklet legfeljebb … oC/…oF lehet.

P412 Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.

P413 A … kg/… lb tömeget meghaladó ömlesztett anyag tárolási hőmérséklete legfeljebb … oC/…oF lehet.

P420 Más anyagoktól távol tárolandó.

P422 Tartalma … -ban/-ben tárolandó.

P402 + P404 Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.

P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P410 + P403 Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.

P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.

P411 + P235 A tárolási hőmérséklet legfeljebb … oC/…oF lehet. Hűvös helyen tartandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

p-terc-butilfenol

para-tercier-butilfenol a fenol- és polikarbonát gyanták intermedierje.

Építőanyagként, padlóburkolatként is alkalmazzák.

Kismértékben vízoldható, főként vízzel terjed a környezetben.

Bőr- és szemirritációt okoz, belégzéskor a tüdőszövetet irritálja illetve károsítja, emiatt szervspecifikus toxicitást is tulajdonítanak neki. Reprotoxikus.

Védőfelszerelés: védőszemüveg és megfelelő szellőztetés.

CAS NO: 98-54-4

Olvadáspont: 99.3 °C
forráspont: 237 °C (at 1,013 hPa)
Sűrűség: 0.92 g/m3 at 110 °C
Gőznyomás: 1.3 x 102 Pa at 60 °C
Fázisok közötti megoszlási hányados (log Pow): 3.29 at 25 °C
Vízoldhatóság: 610 mg/l at 25 °C
pKa: 10.16 at 25 °C

Nem fotodegradálódik, vízben stabil, könnyen biodegradálódik, bioakkumulációja vízi ökoszisztémában: 34–120.

Forrás: http://www.inchem.org/documents/sids/sids/98544.pdf

PageRank, informatika

PageRank az informatikában egy olyan algoritmus, amely hiperlinkekkel összekötött dokumentumokhoz számokat rendel azoknak a hiperlink-hálózatban betöltött szerepe alapján. Ezt a számot szintén PageRanknek nevezik. A Google a keresés találatainak megjelenítésekor a 2001. szeptemberében szabadalmaztatott PageRank mutató (az oldal általunk becsült jelentősége) és kifinomult szövegegyeztetési módszerek segítségével határozza meg azokat az oldalakat, amelyek a keresés szempontjából lényegesek. A Google a PageRank meghatározásánál az oldalra leadott szavazatok számát figyeli, vagyis azt, hogy hányszor nyitják meg. Ha egy oldal egy linkje egy bizonyos oldalra mutat, akkor ez egy szavazatot jelenti. A fontos, népszertű oldalak szavazatai nagyobb súllyal számítanak, ezáltal a szavazatot kapó oldal is előre kerül a rangsorban. Egy adott weboldal PageRankje havonta változik, mert ennyi időnként a Google újraindexálja az internetes site-okat.

PAH

&show

policiklikus aromás szénhidrogének. Toxikus, mutagén vegyületek, melyek égéstermékekben, füstgázokban, kipufogógázban találhatóak a tökéletlen égés eredményeképpen. Főként a levegővel terjednek és onnan ülepednek ki talajra és felszíni vizekbe. A talajban a humuszanyagokhoz kötődik, szorpcióval, de be is épülhet a humuszanyagokba. Kis vízoldhatóságuk ellenére szuszpendált (szerves lebegőanyaghoz kötve) vagy emulgeált (tenzidek jelenlétében) formában szennyezik a felszíni és a felszín alatti vizeket. Nagy Kow érték jellemzi őket, ennek következménye a csökkent biodegradálhatóság, és a bioakkumulálhatóság. Állati szervezetek zsírszövetében halmozódik fel, másodlagos mérgezést okozva a táplálékláncok mentén (bioakkumuláció, bioamagnifikáció).
4-7 benzolgyűrű összekacsolódásával jönnek létre. Környezeti mintákban16 veszélyesnek minősített PAH-vegyület koncentrációját határozzák meg, ezek a következők: acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benz(a)antracén, krizén, benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén, benz(e) pirén, benz(a)pirén, indeno-(1,2,3cd)-pirén, dibenz(a,h)antracén, benz(g,h,i) perilén.

A talajmikroflóra és a növények általában nem érzékenyek a PAH vegyületekre, viszont az állatokra és az emberre nézve nagy kockázatot jelentenek, főként az emésztés során emulgeált állapotban. káros hatásaik közül kiemelendő a mutagenitás és karcinogenítás. Valószínű, hogy biodegradációjuk során többszörös oxidáció és epoxidáció utáni alakulnak ki azok a kationok, amelyek a DNS bázisaival, elsősorban a guaninnal reagálnak. Az alábbi PAH vegyületekről bizonyított, hogy daganatkeltő hatásúak (IARC): akridinnarancs, aminonaftalin, anilin, antracén, benz(a)pirén, benztiofén, bifenil, dibenzo-dioxin, dibezofurán, dibezotiofén, fenantrén, fenantridin, fluorén, indol, karbazol, kinolin, krizén, naftalin.
A 0-3 értékig tartó kockázati skálán (0 = elhanyagolható kockázat, 3 = nagyon nagy kockázat) a PAH vegyületek környezeti kockázat szempontjából 1,5 értéket, humán egészségkockázat szempontjából 2,8-as értéket képviselnek.
Háttérértékük Magyarországon: összes PAH talajban 0,5 mg/kg; felszín alatti vizekben: 0,1 μg/liter. szennyezettségi határérték (rendelet szerint) talajra: 1 mg/kg; felszín alatti vizre: 0,5 μg/liter.

pakura

a nyersolaj desztillációs maradéka, sűrűnfolyó fekete olaj Régebben fűtésre használták, pakuratüzelésű kazánokban. Szállítása és tárolása más tüzelő- és építőanyagokhoz hasonlóan kereskedelmi telepeken történt. Általában földmedencékben tárolták. Alacsony hőmérsékleten (pl. télen) folyékony halmazállapotuk szilárdra változik, ezért ilyenkor szállítása, szivattyúzása, töltése, mi több kazánokba injektálása más oldószerek segítségével jellemző módon dízelolajjal vagy fűtőolajjal hígítva történt. Ezek az oldószerként használt szénhidrogének nagyban hozzájárultak a pakura környezetben való terjedéséhez és a még jelenleg sem felszámolt károk keletkezéséhez. Biológialag nehezen, de megfelelő technológiával degradálhatóak a pakura könnyebb komponensei. A biológiailag bonthatatlan maradék nagy molekulái stabilizálódhatnak a környezetben, elsősorban a talajban és ott oldhatatlan és bonthatatlan semleges maradékként vannak jelen. Nagy PAH (policiklikus aromás szénhidrogén)-tartalma miatt mérgező. Madaraknál a tojások számának, az embriók életképességének csökkenését hozták összefüggésbe a talaj pakura-szennyezettségével.

pangó víz

áramlás hiányában vízminőség romlásnak fokozottan kitett víztest.

paraffin

a telített alifás szénhidrogének egy nagy csoportja, forrásuk a kőolaj. A legkisebb molekulatömegű tagjai a metán, etán, propán. A nagyobb molekulatömegű homológokat már a viaszok közé soroljuk.

parlag

műveletlen és nem használt mezőföld, főleg szántóföld. Az ugartól abban különbözik, hogy az csak egy évig marad vetetlenül, de ezen idő alatt is rendszeres művelésben részesül, mig a parlag több évig is műveletlenül és vetetlenül marad, legfeljebb legelőül szolgál. Tájszólással parrag v. pallag.

partvédelem

a rézsűk rongálódását, a part elhabolását megakadályozó műszaki beavatkozások, partvédelmi művek összessége.

partvédő mű

folyókon, csatornákon, tavakon a vízsodrás, hullámverés, a jég partokat és mederoldalt rongáló hatását megakadályozó vízilétesítmény.

passzív talajvízkezelés

passzív technológiák alatt általában olyan környezetvédelmi technológiákat értünk, melyek hosszútávon, közvetlen emberi beavatkozás nélkül működtethetőek melyekkel a technológiai paraméterek ellenőrzésén kívül, amely történhet távérzékeléssel is, más teendő nincs. Ilyen technológiákat célszerű alkalmazni évtizedeken keresztül folyamatosan fellépő szennyezett talajvizek, csurgalékok, bányavizek, diffúz forrásból származó felszíni vízgyűjtők kezelésére, ha a forrás nem távolítható el illetve nem korlátozható a kibocsátása. Célszerű úgy megalkotni ezeket a passzív technológiákat, hogy természetesen rendelkezésre álló energiaforrásokat használjanak fel, pl. az alábbiakat:
- topográfiai gradiens
- mikrobák metabolikus energiája
- fotoszintézis
- kémiai energia.

Leggyakrabban alkalmazott technológiai megoldások:
- aerob és anaerob tavak és lápok
- aerob és anaerob felszín alatti biológiai reaktorok
- reaktív résfalak: legkülönbözőbb töltetekkel ellátott felszín alatti áteresztő falak vagy átfolyós reaktorok.

- reaktív zóna vagy kaszkád-elrendezésű reaktív zónák.
Leggyakoribb szennyezőanyagok, illetve szennyezett környezeti elemek, melyekre a passzív módszerek jellemzően alkalmazhatóak:
- közel semleges pH-jú, vassal szennyezett vizek kezelésére: aerob lápok
- savas vizek kezelésére: komposzt alapú passzív rendszerek: komposztban lévő szulfát redukáló baktériumok segítségével: biológiai reduktív lúgosító rendszerek
- savas vizek kezelése pH növelés mészkő oldással: kémiai semlegesítés
- fémek mobilitásának csökkentése, anoxikus körülmények biztosításával: komposzt lápok vagy aerob körülmények között: sekély víz nádassal
- fémekkel, szerves anyaggal szennyezett semleges, lúgos vagy savas felszín alatti vizek kezelése: reaktív résfalak vagy reaktív zónák segítségével.

PBT

kiemelten veszélyes vegyi anyagok, melyek hosszú időn keresztül megmaradnak a környezetben, mert ellenállnak mindennemű bontásnak, erősen bioakkumulálódnak és toxikusak.

PC, informatika

személyi számítógép, angolul: Personal Computer.

PCB
lásd poliklórozott bifenilek
PCDD
dioxinok" target="_blank">poliklórozott dibenzo-dioxinok lásd dioxinok" target="_blank">poliklórozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok
PCDF

poliklórozott dibenzo-furánok, lásd dioxinok" target="_blank">poliklórozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok

PCMCIA

angolul PCMCIA= Personal Computer Memory Card International Association, magyarul "picimaci" kártyának is nevezik ezt az erre alakult nemzetközi egyesület által szabványosított bővítőhelyet. A PCMCIA kártyákat általában hordozható számítógépekben használják.

PDA, informatika

személyes digitális asszisztens (angolul: PDA=Personal Digital Assistant) vagyis egy zsebszámítógép, cím- és telefonkönyvvel, naptárral, PC-re vagy a PC-ről tölthető formában. Bár más irányból és célból kezdődött a fejlesztése, ma már szinte azonos egy kisebb laptoppal, alkalmas programok futtatására, dokumentumok olvasására, internet és email elérésre is. USB kábellel vagy infraporttal összeköthető a számítógéppel.

PEC

vegyi anyag, (szennyezőanyag) előre jelzett környezeti koncentrációja. Meghatározása számítással történik terjedési modell alapján, a szennyezőanyag térben és időben történő mozgásának figyelembevételével, statisztikai vagy mérési adatokból kiindulva.

PEEN: Páneurópai Ökológiai Hálózat

Az ökológiai hálózat egy rendszer, mely magába foglalja azokat az értékes ökológiai területeket, élőhelyeket, ökoszisztémákat, tájakat és élőlényeket, melyek védelemre szorulnak.

A Páneurópai Ökológiai Hálózat területi kategóriái a következők:

1. A magterület természetes és féltermészetes, Európára jellemző és európai jelentőségű területek, európai jelentôségű fajok, populációk élőhelye.

2. Az ökológiai folyosó jellemzője a kielégítően nagy méretű élőhelyek biztosítása a populációk számára. Funkciója a vándorló fajok mozgásához szükséges élőhely-összeköttetés, a genetikai és térbeli kapcsolatok biztosítása.

3. A pufferterület olyan terület, amely a negatív külső hatások csökkentésére, a tényleges magterület/folyosó méretének növelésére, a magterület alakjának (a kerület és terület arányának) javítására alkalmas. A magterület és a folyosó körül szükség szerint kialakítható.

4. A rehabilitációs terület funkciója a PEEN másik három elemének rehabilitálása, minőségi javítása, térbeli növelése, a hiányzó és kapcsolódó pontok kialakítása.

pénzügyi kockázat felmérése a környezeti kockázatmendzsment során

eszköztár a szennyezett területek menedzsmentjével kapcsolatos pénzügyi kockázatok kezelésére, felmérésére és ellenőrzésére (Forrás: EUGRIS)

peresztán,

peroxid-tartalmú szintetikus biocidhttp://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary_edit.php

perifiton
perzisztencia

a perzisztencia egy anyag azon képessége, hogy kémiailag stabil maradjon. Fontos tényező a környezetbe kibocsátott anyagok környezeti hatásainak becslésében. Bizonyos mérgező anyagoknak (például cianidoknak) kicsi a perzisztenciája, míg más, nem azonnal mérgező anyagoknak (például számos szerves klórvegyületnek) nagy a perzisztenciája, és ezért súlyosabb hatásaik lehetnek, mert a környezetben tovább megmaradnak, így tovább képesek káros hatásukat kifejteni.

perzisztens anyag

egy anyag akkor felel meg a perzisztencia kritériumának, amennyiben:
– felezési ideje tengervízben 60 napnál hosszabb, vagy
– felezési ideje édesvízben vagy folyótorkolati vízben 40 napnál hosszabb, vagy
– felezési ideje tengeri üledékben 180 napnál hosszabb, vagy
– felezési ideje édesvízi vagy folyótorkolati vízi üledékben 120 napnál hosszabb, vagy
– felezési ideje a talajban 120 napnál hosszabb.

perzisztens, bioakkumulatív és mérgező

a REACH rendelet XIII. melléklete határozza meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) anyagok azonosítási kritériumait, I. melléklete pedig az ezen anyagokra vonatkozó értékeléssel kapcsolatos általános rendelkezéseket tartalmazza. A PBT anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC), amelyek bekerülhetnek a XIV. mellékletbe, és ezáltal engedélyezési kötelezettség hatálya alá kerülhetnek. Lásd még PBT.

peszticidek
PET és ftalát

PET, polietilén tereftalát, a műanyag palackok anyaga, nem tartalmaz ftalátokat.

A PET palackokban tárolt italokban kimutatott hormonrendszert károsító hatásért tehát valószínűleg nem a ftalátok felelősek, de a valódi okot még nem sikerült azonosítani. A kioldódó és az italban megjelenő anyagok származhatnak a kupakból vagy eredetileg is benne lehettek a tárolt italban (ásványvízben), de az is lehet, hogy a PET anyagából kioldódó más káros anyagok, péládul esetleg ón jelenlétéből származik.

A kérdést nagy erőkkel kutatják. Az is lehetséges, hogy a YES-teszt, mely a pozitív eredményt produkálta indokolatlanul mutatja hormonrendszer károsító anyag jelenlétét: ez a teszt hajlamos olyan vegyületeket is hormonrendszer-károsítónak mutatni, melyek a reális környezetben ártalmatlanok.

PET-palack
PFE

nagy nyomású folyadék extrakció (angol nevéből rövidítve: pressurized fluid extraction)

PFOA
pg

pikogramm, tömegegység
1 nanogramm (ng) = 1000 Picogramm (pg)
1 pikogramm = 0,000 000 001 g

pH

a hidrogénion koncentrációjának negatív logaritmusa, dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely többnyire vizes oldatok kémhatásáról: savasságáról illetve lúgosságáról nyújt felvilágosítást. Definíciószerűen pH = - log10 aH+, ahol aH+ a hidrogénion aktivitása. A pH-t nem csak vizes oldatokra, hanem más közegekre is meg lehet adni, például alkoholra vagy a talajra. A talaj pH-értéke egy megegyezés szerinti arányban készült (általában 1:5) vizes talajszuszpenzió megegyezés szerinti idő elteltével (általában 30 perc) mért pH értéke.

phon

A hagosságszint mértékegysége.

Tartalmilag megegyezik a dB-lel de a szubjektív összehasonlításra utalás miatt phon névvel nevezzük meg.

Forrás: Walz Géza:Zaj- és rezgésvédelem. Budapest Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.2008

PHP, informatika

számítógépes szkriptnyelv, (angolul PHP=Hypertext Preprocessor) nyílt forráskódú, legfőbb felhasználási területe a dinamikus weboldalak készítése. Emiatt a PHP-t jórészt szerver-oldalon használják, bár létezik parancssori interfésze is, illetve önálló, grafikus felületű alkalmazások is létrehozhatóak vele.

A nyelvet eredetileg Rasmus Lerdorf alkotta meg 1994-ben, de a ma létező egyetlen (és hivatalos specifikáció híján de facto szabvánnyá vált) PHP implementációt már a PHP Group tartja karban és fejleszti. A PHP a saját licence alatt kerül kiadásra, és a Free Software Foundation szabad szoftverként tartja számon.

A PHP a legtöbb webszerverre, operációs rendszerre és platformra ingyenesen telepíthető. Manapság több mint 20 millió weboldal és egymillió szerver futtat PHP-t, bár a nyelvet használó oldalak száma 2005. augusztusától kezdve folyamatosan csökken. A PHP emellett az Apache webszerver egyik legnépszerűbb beépülő modulja.

A PHP legfrissebb változata az 5.3.2 verziószámú, amely 2010. március 4-én jelent meg.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/PHP

PIC

PIC = Prior Informed Consent, magyarul: előzetes tájékoztatáson alapuló egyetértés

pilot technológia

nem teljes (ipari vagy szabadföldi) méretű, kutatás-fejlesztési célú technológia-alkalmazás. Mérete lehet nagylabor, félüzemi vagy üzemi. Célja általában a technológia 1. teljes méretű alkalmazása előtti tesztelés; 2. ismert technológia módosításainak tesztelése vagy 3. egy ismert technológia új körülmények közötti alkalmazásának tesztelése. A MOKKA szóhasználatában azokat a talajremediációs teszteket értjük alatta, amelyek egy már ismert, legalább egy demonstrációs alkalmazáson túlesett technológiának új körülmények közötti, eltérő hidrogeológiai vagy meteorológiai körülmények közötti alkalmazását jelentik.

pirén

CAS száma: 129-00-0, PAH-vegyületek közé soroljuk, policiklikus aromás szénhidrogén. Négy benzolgyűrű kondenzálódásával jön létre. Heteroatomot, szubsztituenseket nem tartalmaz. Tökéletlen égéskor keletkezik, kőszén-kátrányból izolálható, rokon vegyületekkel együtt. Festékek, peszticidek, műanyagok és gyógyszerek alapanyaga, állatokra és emberre toxikus, elsősorban a vesét és a májat károsítja.
Háttérértéke Magyarországon talajban 0,02 mg/kg, felszín alatti vízben: 0,002 μg/liter. szennyezettségi határértéke felszín alatti vízben: 0,1 μg/liter, talajban csak össz-PAH értékként van megadva: 1 mg/kg.

piroforicitás

egy anyag pirofórikus, ha levegőn öt percen belül spontán módon begyullad a szabványosított vizsgálat során. (http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/en/physicochemical_data.html)

piroklasztit

a vulkáni törmelékes kőzetek egyik fajtája. Legalább 75%-ban elsődleges vulkáni anyagot tartalmazó kőzet. Robbanásos vulkáni kitörés során keletkeznek. A 75% alatt, de legalább 10% vulkáni elegyrészeket tartalmazó kőzetek általában a helyi üledékanyaggal keveredtek a kitörés során, vagy közvetlenül utána. A piroklasztitokat a szemcseméret és kémiai összetételük szerint osztályozzuk. A piroklasztitokat a bennük előforduló törmelékek mérete, illetve a kőzet kötöttsége alapján az alábbiak szerint osztályozzuk:

Szemcseméret

Laza (friss) anyag neve

Diagenizálódott kőzet neve

>64 mm

blokk (szögletes)

piroklasztos breccsa

bomba (kerekített)

piroklasztos agglomerátum

2–64 mm

lapilli

lapillikő (lapillit)

0,0625–2 mm

durva hamu

durvaszemcsés tufa

<0,0625 mm

finom hamu

finomszemcsés tufa

A piroklasztitokat kémiai összetételük szerint három csoportba sorolhatjuk: savanyú (pl. riolittufa, dácittufa), neutrális (pl. andezittufa) és bázisos (pl. bazalttufa) vulkanoklsztitok. A savanyú piroklasztitokban gyakori elegyrész a kvarc és a földpát (vagy földpát utáni pszeudomorfóza), a biotit, továbbá gyakran nagy mennyiségben különböző típusú kőzetüveg töredékek fordulnak elő bennük. A neutrális piroklasztitokban sok földpát (gyakran töredékes formában) ismerhető fel, ezenkívül amfibol, biotit és piroxén található. A kőzettörmelékek általában földpát fenokristályokat tartalmaznak. Üveges kőzettörmelék előfordulhat, de csak ritkán. A bázisos piroklasztitokban elsősorban piroxén esetleg olivin és csak kevesebb plagioklász található, a bazaltos kőzettörmelékek pedig általában finomszemcsések, bennük csak színes elegyrész ismerhető fel szabad szemmel, vagy még az se. Üveges kőzettörmelék általában nincs.

piroklasztos agglomerátum
piroklasztos breccsa
pirolízis

a pirolízis egy olyan hőbomlási folyamat, melynek során a szerves anyagok gázformájú termékekké és nagy széntartalmú vagy elemi szén formájú szilárd maradékká alakulnak. A folyamat jellemző módon oxigén kizárásával megy végbe, zárt terekben (lávafolyam alatt) vagy vízben. Már 300 oC-on spontán megindul, de az ilyen bomlás részleges. Magasabb hőmérsékeleteken tökéletes bomlás mehet végbe, melynek maradéka elemi szén, ezért ezt a folyamatot karbonizációnak is nevezik. A pirolízis hatékonyságát katalizátorokkal lehet növelni.

pirolízis alkalmazása szennyezett talajra

a talaj szerves szennyezőanyagainak hőbontása, magas hőmérsékleten, oxigén kizárásával.

pixel

képpont: képbontás és képfeldolgozás egységnyi képi eleme, amelynek számával kifejezhető a feldolgozott álló- vagy mozgókép egységnyi felületének felbontása. A fekete-fehér képfeldolgozásnál egy, a színes képfeldolgozásnál három pont (piros, kék, zöld) összeadásából alakul ki egy névleges képpont.

PLE

nagy nyomású folyadék extrakció (angol nevéből rövidítve: pressurized liquid extraction)

PNEC

előrejelzés szerint az ökoszisztéma egészére károsan nem ható legnagyobb szennyezőanyag-koncentráció. Egyes ökoszisztéma-tagok ökotoxikológiai tesztelésével meghatározott, károsan még nem ható küszöbkoncentrációk alapján, faktoriális extrapolációval vagy statisztikai adatok alapján következtetünk a teljes ökoszisztémára károsan nem ható vegyi anyag koncentrációra.

Faktoriális extrapoláció módszerét alkalmazva a biztonsági faktor az alkalmazott ökotoxikológiai tesztek környezeti realitásával arányosan csökken.

Az alábbi biztonsági faktorok alkalmazását javasolják az erre vonatkozó metodikai útmutatók, pl. az egységes európai metodika:
f =1000: 3 akut laboratóriumi teszt 3 trófikus szintről származó tesztorganizmussal,
f =100: 1 krónikus és 2 akut laboratóriumi teszt 3 trófikus szintről származó tesztorganizmussal,
f = 50: 2 krónikus és 1 akut laboratóriumi teszt 3 trófikus szintről származó tesztorganizmussal,
f = 10: 3 krónikus laboratóriumi teszt 3 trófikus szintről származó tesztorganizmussal
f = 1: mezokozmosz, szabadföldi ökoszisztéma vizsgálat.

A másik metodika a statisztikai extrapoláció, mely a fajok közötti eltéréseket veszi figyelembe a legvalószínűbb PNEC érték kiszámításához. Ennek a módszernek SSD a neve, azaz a fajok érzékenység szerinti eloszlása (angolul: Species Sensitivity Distribution).

A korábban publikált ökotoxicitási eredmények közül kigyűjtik egy vegyi anyagra különféle fajokkal mért NOEC értékeket és ezek értékét ábrázolják gyakoriságuk (előfordulásuk) függvényében. Az eloszlási görbéről leolvassák az un. Xm, azaz átlagos NOEC értéket és a hozzá tartozó toxicitási sávot, illetve a szórást (Sm).

Ennek a metodikának az az alapja az, hogy feltételezzük, hogy a laboratóriumban mért fajok érzékenységi eloszlása megegyezik a valósággal, vagyis jól reprezentálja a környezetben valóban élő fajok érzékenységének eloszlását.

Az SSD módszerrel kapott görbéről leolvashatjuk a PNEC értéket is. Praktikus okokból a PNEC érték képzésére az 5%-os valószínűség pontját választották, ami azt jelenti, hogy a (vizsgált) ökoszisztéma tagok maximum 5%-ára hat károsan a vizsgált vegyi anyag. Az ökoszisztéma 5%-át károsan érintő koncentrációt "veszélyes koncentráció"-ként (HC = hazardous concentration) is értelmezik és használják.

polgárjog és a környezetvédelem kapcsolata

a polgári jogban három jogintézmény érdemel kiemelt figyelmet a környezetvédelem szempontjából: a szomszédjog, a birtokvédelem és a kártérítés.

polgárjogi felelősség

"Ptk. 339.§ (1) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható."Előfeltételei:1) Jogellenes magatartás 2) Kár3) Okozati összefüggés a magatartás és kár között4) Felróhatóság

policiklikus aromás szénhidrogének

rövidítve PAH vegyületek, a részletes leírást lásd a PAH címszónál.