Lexikon

1 - 1 / 1 megjelenítése
1 | 2 | 6 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
2000/532/EK bizottsági határozat a hulladéklistáról

a 2000/532/EK bizottsági határozat a hulladékjegyzék meghatározásáról szól és mellékletében tartalmazza a nem veszélyes és a veszélyesnek minősülő hulladékok jegyzékét.

Ez a jegyzék a hulladékok harmonizált jegyzéke. Rendszeresen felülvizsgálatra kerül, és amennyiben szükséges, a 75/442/EGK irányelv 18. cikkével összhangban módosítják. Azonban egy anyag jegyzékbe történő felvétele nem jelenti azt, hogy az anyag minden körülmények között hulladék. Az anyagok csak abban az esetben minősülnek hulladéknak, ha a 75/442/EGK irányelv 1. cikke a) pontjának hulladékra adott meghatározása teljesül.

A jegyzékben szereplő különböző típusú hulladékokat teljes mértékben meghatározza a hulladék hat számjegyű kódja, és a vonatkozó két számjegyű és négy számjegyű fejezetcímek. Ezek alapján, valamely hulladéknak a jegyzékben történő azonosításához a következő 4 lépést kell megtenni.
- Azonosítsa a hulladékot termelő forrást és állapítsa meg a megfelelő hatszámjegyű hulladékkódot
- Kezdje a 01–12. vagy 17–20. főcsoportokba sorolással, ha ide nem illik, akkor a 13., 14. és 15. főcsoportot kell megvizsgálni, amennyiben ezek közül a hulladékkódok közül egyik sem alkalmazható, akkor a hulladékot a 16. főcsoport szerint kell besorolni. Amennyiben a hulladék a 16. főcsoportba sem sorolható be, akkor a 99-es kódot (közelebbről nem meghatározott hulladékok) kell használni a jegyzéknek az első lépésben azonosított tevékenységnek megfelelő fejezetében.

Minden csillaggal (*) jelölt hulladék a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv 1. cikke (4) bekezdésének első francia bekezdése értelmében veszélyes hulladéknak minősül. Ezen hulladékokra a 91/689/EGK irányelv rendelkezései vonatkoznak, kivéve amennyiben az irányelv 1. cikke (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. E határozat alkalmazásában „veszélyes anyag” minden olyan anyag, amely a 67/548/EGK irányelvben, illetve annak módosításaiban veszélyesként került vagy kerül besorolásra; „nehézfém” az antimon, arzén, kadmium, króm(VI), réz, ólom, higany, nikkel, szelén, tellúr, tallium és ón minden vegyülete, illetve ezek az anyagok fémes formában, amennyiben azok veszélyes anyagként vannak besorolva. Amennyiben a hulladék a veszélyes anyagokra történő specifikus vagy általános hivatkozással veszélyesként kerül azonosításra, a hulladék csak akkor minősül veszélyesnek, ha ezeknek az anyagoknak olyan magas a koncentrációja (tömegszázalékban), hogy a hulladék rendelkezik a 91/689/EGK tanácsi irányelv III.
mellékletében felsorolt tulajdonságokkal.

A jegyzék főcsoportjai, kétszámjegyű kódokkal jelölve
01 Feltárásból, bányászatból, dúsításból, valamint ásványi anyagok és meddő további feldolgozásából származó hulladékok
02 Mezőgazdaságból, kertészetből, vadászatból, halászatból, valamint elsődleges vízgazdálkodási termelésből, élelmiszer
előállításból és feldolgozásból származó hulladékok
03 Fafeldolgozásból, valamint papír, kartonpapír, cellulózrost-szuszpenzió, lap és bútor előállításból származó hulladékok
04 Bőr-, szőrme- és textiliparból származó hulladékok
05 Kőolaj-finomításból, földgáz-tisztításból és kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok
06 Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok
07 Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok
08 Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
09 Fényképészeti iparból származó szervetlen hulladékok
10 Termikus folyamatokból származó szervetlen hulladékok
11 Fémkezelésből és fémek bevonatainak készítéséből, valamint nemvasfém hidrometallurgiából származó szervetlen, fémtartalmú hulladékok
12 Fémek és műanyagok alakításából valamint mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok
13 Olajhulladékok (az étkezési olajok kivételével, 05 és 12)
14 Oldószerként használt szerves anyagokból származó hulladékok (07 és 08 kivételével)
15 Hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok
17 Építkezésből és bontásból származó hulladékok (beleértve az útépítést is)
18 Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (kivéve
azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak)
19 Hulladékkezelő létesítményekből, nem a helyszínen üzemelő szennyvíztisztító üzemekből, valamint a vízkezelő iparból
származó hulladékok
20 Kommunális, illetve hasonló kereskedelmi, ipari és létesítményi hulladékok, beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is.

Forrás: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:05:32000D0532:HU:PDF